Hållbarhet

Vi är och ska fortsätta vara, en ansvarsfull aktör som månar om att ta ansvar, följa lagar och förordningar samt göra rätt för oss i alla lägen. Att skapa Sveriges mest inspirerande städer och attraktiva platser är vårt sätt att göra livet i staden bättre för alla.

Vi hjälper våra hyresgäster göra hållbara val, arbetar för att minska våra fossila utsläpp, optimerar vår energianvändning, miljöcertifierar våra fastigheter löpande, reducerar vår och våra hyresgästers vattenanvändning, främjar mångfald och jämställdhet/jämlikhet samt engagerar oss i samhällsfrågor som bidrar till stadsutveckling. Vi efterlever vår uppförandekod som har sin grund från FN Global Compact, som innebär att vi ska bidra till de globala målen och är en naturlig samarbetspartner i arbetet för att nå dem.

Att aktivt arbeta för att minska våra koldioxidutsläpp är att framtidssäkra vårt bolag och vi har satt ett mål om att nå netto-noll utsläpp senast år 2045. Vi siktar därför på att nå fossilfri förvaltning och att bygga klimatneutralt senast år 2030.

Hållbarhetsrådet

Diös har ett hållbarhetsråd vars syfte är att diskutera och utvärdera Diös hållbarhetsarbete utifrån olika perspektiv för att säkerställa rätt väg framåt. I rådet ingår en representant från koncernledningen, hållbarhetschef och ett antal personer som ansvarar för frågor som utvecklingsfrågor, byggprojekt och investerarrelationer.

Hållbarhetstyrning

Vår hållbarhetsstrategi bygger på tre fokusområden - Miljö och klimat, människor och schyssta affärer. Vår strategi har tagits fram utifrån den väsentlighetsbedömning som genomfördes 2016, samt kontinuerlig dialog med våra intressenter.

Läs mer på dios.se/hallbarhet

FN:s Global Compact

Vi har undertecknat FN:s Global Compact. Global Compact innehåller tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.

Läs mer på www.unglobalcompact.org

Whistleblower

Vår visselblåsartjänst kan användas för att tillhandahålla information om du misstänker något som inte är i linje med våra värderingar och policies kan du anmäla detta anonymt här:

Visselblåsartjänst opens in a new window

Hållbarhetsrapportering

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI:s Standards för att förenkla jämförelsen med andra företag. GRI (Global Reporting Initiative) är en internationell oberoende organisation som har tagit fram en standard med syftet är att säkerställa att företagen förstår deras genomslag och kan rapportera om hållbarhetsfrågor. Vår hållbarhetsredovisning produceras årligen och följer GRI Standards 2021.

EPRA Gold

EPRA Gold

2017 - 2020 uppnådde vi EPRA:s högsta nivå för vår hållbarhetsrapportering. EPRA, European Public Real Estate Association, är en förening för börsnoterade fastighetsbolag i Europa. Deras arbete är att förbättra standarder och öppenhet inom fastighetsbranschen. För mer information om EPRA -tryck här opens in a new window.