Styrande dokument

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Arbetsordningen revideras därutöver vid behov.

Arbetsordningen innehåller bland annat styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsuppgifter, revisionsfrågor samt anger vilka rapporter och finansiell information som styrelsen ska få inför varje ordinarie styrelsemöte. Vidare omfattar arbetsordningen instruktioner till VD. Arbetsordningen föreskriver också att ett ersättnings- och ett revisionsutskott ska inrättas samt dess uppgifter.

Styrelsens arbetsordning

back to top

Valberedning

Valberedningens arbete ska präglas av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. Valberedningen nominerar sedan ledamöter till Diös styrelse för kommande mandatperiod som sedan föreslås för årsstämman.

Valberedningen lämnar även förslag om styrelsens och revisorernas ersättning, samt i förekommande fall även om val av revisor. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti året före årstämman.

I enlighet med beslutet har följande valberedning för 2023 bildats:

  • Bob Persson, styrelsens ordförande
  • Björn Rentzhog, representant för AB Persson Invest.
  • Mikael Hallåker, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening.
  • Peter Hofvenstam, representant för Nordstjernan AB.
  • Magnus Swärdh, representant för Backahill Inter AB.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@dios.se eller via brev till: Diös Fastigheter AB, valberedningen, Box 188, 831 22 Östersund, senast den 15 januari stämmoåret.

back to top

Revision och revisorer

Revisorn ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman.

Förutom kontakter med revisionsutskottet redovisar revisorerna till styrelsen såväl revisionsplan för året samt synpunkter på bokslut.

Revisorer

Registrerade revisorsbolaget Deloitte AB, 113 79 Stockholm,
Huvudansvarig revisor Richard Peters, auktoriserad revisor.

back to top

Bolagsordning

I enlighet med bolagsordningen är Diös ett publikt aktiebolag, med säte i Östersund, vars verksamhetsföremål är att direkt eller indirekt genom dotterbolag äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Vad gäller entledigande av styrelseledamöter, följer bolaget bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Bolagsordning Som PDF

Antagen vid bolagsstämman 13 april 2021

back to top

Årsstämma

Årsstämman, som hålls en gång om året, är det högsta beslutande organen i Diös Fastigheter AB. På årsstämman läggs årsredovisningen med revisionsberättelse fram för det senaste räkenskapsåret och det är därefter stämmans uppgift att besluta om fastställandet.

Stämman tar ställning till styrelsens förslag till disposition av vinst eller behandlande av förlust och tar också ställning till ansvarsfrihet för sittande styrelse och verkställande direktör och utser en ny framtida styrelse för bolaget.

Diös Fastigheter håller normalt årsstämma under april månad varje år.

back to top

Svensk kod för bolagsstyrning

Diös tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning som bland annat behandlar former för tillsättning av styrelse och revisorer, styrelsens sammansättning, finansiell rapportering samt informationsgivning beträffande bolagsstyrning och intern kontroll.

Ansvaret för styrning, ledning och kontroll av Diös verksamhet fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Vissa bolagsstyrningsfrågor regleras i bolagsordningen.

Genom hög kvalitet i styrning och kontroll av verksamheten i Diös garanteras god utveckling av bolagets affärer. Detta gynnar bolagets främsta uppdragsgivare, våra aktieägare, hyresgäster och medarbetare.

Diös avviker från svensk kod för bolagsstyrning i följande punkter:

  • Revisionsutskottet består av hela styrelsen. Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott. I bolag med mindre styrelser kan hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets uppgift gemensamt. Diös Fastigheters styrelse består av sex ledamöter och har valt att fortsätta låta hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Granskningsförfarandet av finansiella rapporter samt den interna kontrollen hanteras således av hela styrelsen.
  • Oberoende valberedning: Valberedningen företräds av de fyra största ägarna. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter som utses av årsstämman. Majoriteten av ledamöterna ska vara i oberoende ställning till bolaget. Diös valberedning består av fyra ledamöter som representerar bolagets fyra största ägare. Årsstämman var av enig åsikt att föreslagen valberedning passade bäst för denna uppgift. En samlad bedömning ska göras i varje enskilt fall för att avgöra om en ledamot är oberoende enligt börsens noteringskrav, vilket inte genomförts.
back to top