Styrelse

Diös styrelse väljs årligen på ordinarie årsstämma. Uppdraget för samtliga ledamöter gäller för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

Styrelsen består för närvarande av fem ordinarie ledamöter samt en arbetstagarrepresentant. Bolagets verkställande direktör ska närvara vid styrelsemöten men ingår inte i styrelsen. Bolagets revisorer ska vara inbjuden att delta vid styrelsesammanträden där årsredovisningen behandlas och ska alltid delta vid de styrelsemöten där beslut fattas avseende delårsrapport för det första halvåret respektive bokslut.

Utöver det konstituerande sammanträdet ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år.

Portrait

Bob Persson

Styrelseordförande sedan 2011 och ledamot sedan 2007, född 1950.

Nuvarande funktion Styrelseordförande och delägare i Persson Invest.

Tidigare arbetslivserfarenhet Koncernchef inom Persson Invest.

Övriga styrelseuppdrag Ledamot i NHP Eiendom samt Persson Norge AS.

Utbildning Ekonomistudier, Umeå universitet.

Beroendeställning Oberoende i förhållande till Bolaget men inte till dess ägare.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter Indirekt ägande om 20,7 miljoner aktier via bolaget AB Persson Invest. 300 000 direktägda aktier.

Portrait

Ragnhild Backman

Styrelseledamot sedan 2011, född 1963.

Nuvarande funktion Vd Backmans Fastighetsutveckling AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet Förvaltningschef Piren.

Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande Almi Företagspartner Mitt AB, samt ledamot i AB Övikshem, Castanum Förvaltning AB, Malux AB och Fastighetsägarna Sverige.

Utbildning Civilingenjör, KTH.

Beroendeställning Oberoende i förhållande till Bolaget och till dess ägare.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter 40 000 direktägda aktier.

Portrait

Anders Nelson

Styrelseledamot sedan 2017, född 1969.

Nuvarande funktion Affärsutvecklingschef Backahill AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet Vd Backahill AB, Försäljning & Marknad Perstorp AB, Produktchef Becton & Dickinson

Övriga styrelseuppdrag Extern vd för Båstadtennis & Hotell AB.

Utbildning BBA Management, University of Arkansas at Little Rock, USA.

Beroendeställning Oberoende i förhållande till Bolaget men inte till dess ägare.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter Indirekt ägande om 14,1 miljoner aktier via bolaget Backahill Inter AB. 2 900 direktägda aktier.

Portrait

Eva Nygren

Styrelseledamot sedan 2018, född 1955.

Nuvarande funktion Senior rådgivare.

Tidigare arbetslivserfarenhet Direktör Investering på Trafikverket, vd och koncernchef Rejlers, vd Sweco Sverige.

Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande Brandkonsulten AB, styrelseledamot i Swedavia AB, JM AB, Troax Group AB, Ballingslöv International AB, Nye Veier AS, Tyréns AB och NRC Group ASA. Tidigare styrelseledamot för Norrporten.

Utbildning Arkitekt, Chalmers Tekniska Högskola.

Beroendeställning Oberoende i förhållande till Bolaget och till dess ägare.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter 350 direktägda aktier, 1 150 aktier via bolag

Portrait

Peter Strand

Styrelseledamot sedan 2019, född 1971.

Nuvarande funktion Vd för Swedish Logistic Property AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet Vd för fastighetsbolagen Victoria Park AB, Annehem Fastigheter AB och Tribona AB samt ledande befattningar inom fastighetsbolagen Drott och Akelius.

Övriga styrelseuppdrag Styrelseledamot Fridab AB, BrainLit AB Adma Förvaltning AB.

Utbildning Civilingenjör, Lunds tekniska högskola.

Beroendeställning Oberoende i förhållande till Bolaget och till dess ägare.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter 10 000

Portrait

Tobias Lönnevall

Styrelseledamot sedan 2020, född 1980.

Nuvarande funktion Senior Investment Manager på Nordstjernan AB sedan 2009 med ansvar för flertalet noterade portföljinnehav.

Tidigare arbetslivserfarenhet Via Nordstjernans uppdrag varit styrelseordförande i KMT Precision Grinding AB och styrelseledamot i Ramirent Plc.

Övriga styrelseuppdrag Styrelseledamot i Attendo AB där han också är ordförande i investeringskommittén och ersättningskommittén, samt medlem av revisionskommittén.

Utbildning Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Beroendeställning Oberoende i förhållande till Bolaget men inte till dess ägare.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter Indirekt ägande om 13,6 miljoner aktier via bolaget Nordstjernan AB.

Portrait

Tomas Mellberg (arbetstagarrepresentant)

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2012, född 1959.

Nuvarande funktion Projektcontroller, Diös.

Tidigare arbetslivserfarenhet Internrevisor och redovisningsansvarig Skanska, ekonom Hallström & Nisses Fastigheter samt Norrvidden Fastigheter.

Övriga styrelseuppdrag Inga uppdrag.

Utbildning Ekonomlinjen, Umeå universitet.

Beroendeställning Beroende i förhållande till Bolaget och men inte till dess ägare.

Aktieinnehav i Diös Fastigheter 1 800 direktägda aktier.