Prospekt

Ett prospekt ska upprättas när värdepapper, till exempel aktier, obligationer eller derivatinstrument, erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. I de fall när Diös har aktuella prospekt presenteras de på den här sidan. I arkivet nedan finns tidigare prospekt.

Ett prospekt ska innehålla all information som är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittenten och de överlåtbara värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel. Informationen ska vara skriven så att den är lätt att förstå och analysera.

Prospekt ska granskas och godkännanas av Finansinspektionen innan de erbjuds marknaden.

Arkiv

2020 Certifikatprogram noteringsdokument opens in a new window

2016 Företrädesemission

2011 Prospekt opens in a new window

2010 Prospekt opens in a new window

2007 Prospekt opens in a new window

2006 Prospekt opens in a new window