Finansiering

Vår finansieringsverksamhet ska stödja vår fastighetsverksamhet med dess kapitalbehov samt hantera koncernens finansiella risker. För att skapa långsiktigt värde ska en stabil, väl avvägd och kost­nadseffektiv finanseringstruktur eftersträ­vas.

53,8%

Belåningsgrad

1,1%

Genomsnittlig ränta

6,7 ggr

Räntetäckningsgrad

36%

Soliditet

41,6%

Säkerställd belåningsgrad

11,7 gånger

Net debt/ EBITDA

Diversifierade intäkter

31%

Hyresintäkter från skattefinansierad verksamhet

Hyresvärde per lokalslag

Hyresvärde per affärsenhet

1 872

Kontrakterade hyresintäkter, mkr

4 800

Antal kommersiella hyreskontrakt

17%

Tio största hyresgäster, andel av total

Finanspolicy

Policy Mål
Belåningsgrad < 65% < 55%
Räntetäckningsgrad > 1.8 ggr
Valutarisk Ej tillåtet
Likvidtetsrisk Reserv för att fullgöra betalningsförpliktelser
Soliditet > 25% > 35%

Finanspolicyn är fristiående från de finansiella målen varför vissa avvikelser förekommer. Koncernens covenanter är soliditet, belåningsgrad och räntetäckningsgrad. Miniminivån för soliditeten är 25 procent, belåningsgraden får max vara 65 procent och räntetäckningsgraden måste överstiga 1,8 gånger.